heading_title

ÇALIŞANLARIMIZIN MİSYONU

EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK

Zoru başarabilmek için güçlerin birleşmesi gereğinden hareketle ekip ruhu ile çalışmanın, başarının temel ilkesi olarak benimsendiği EMELDA’da tüm çalışanlar, bireysel olarak değil, ekibin bir parçası olarak faaliyet gösterirler.

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE GELİŞİM

Şirketimiz, en son teknolojik gelişmeleri izlemekte ve uygulamaktadır. Çalışanlarımız da değişim ve gelişimin birer parçası olarak, uygulamalara katkı sağlamakta ve eğitimlerle sürekli kendilerini yenilemektedirler.

İŞE VE İŞYERİNE BAĞLILIK

Çalışanlarımız, işlerine ve işyerlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmenin, EMELDA’nın temel prensibi olduğunun bilinciyle ve aidiyet duygusuyla hareket ederler.

EMELDA’DA ÇALIŞMANIN GURURUNU TAŞIMAK

Çalışanlarımızın her biri sürekli büyüyen ve gelişen EMELDA’nın bünyesinde yer almaktan doğan haklı gururu taşımakta, davranışları ve çalışma disiplinleriyle şirketin örnek çalışanları arasında olma çabasını sürdürmektedir.

ÇEVREYE VE ETİK DEĞERLERE SAYGILI OLMAK

EMELDA’nın çevreye ve etik değerlere verdiği önem, çalışanlarımız tarafından da benimsenmiş, böylece tüm faaliyet alanlarında uygulama bütünlüğü sağlanmıştır.

ÇALIŞANLARIMIZ AİLEMİZİN BİR ÜYESİDİR

İşlerine ve işyerine sahip çıkan her çalışanımızı birer aile üyesi olarak görmekteyiz. Üstlendiği görevi zamanında ve doğru olarak yerine getiren çalışanlarımızın başarımızda büyük katkılarının olduğu gerçeğinin bilinciyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ETİK DEĞERLERİMİZ

Tüm çalışanlarımız;

 • Doğruluk ve dürüstlük ile hareket eder,
 • Çıkar çatışması oluşturabilecek hareketlerden uzak durur,
 • Kendisi, ailesi ve yakınları lehine işlem yapmanın doğru olmadığını bilir, bu tür işlemler yapmaz,
 • Çalışma arkadaşlarından, müşterilerden ve tedarikçilerden sembolik değeri olanlar hariç hediye kabul etmez ve veremez,
 • Hiçbir koşulda rüşvet teklif etmez,
 • Siyasi faaliyetlerini şirket ile ilişkilendirmez şirket içinde propaganda yapmaz,
 • Özen ve sadakat borcuna uygun hareket eder,
 • Ticari sır ve bilgileri korur.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

EMELDA’da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

ISO 14001, bugün tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir kalite standardı olması nedeniyle global pazarda, EMELDA ürünlerinin kabul görmesine ve prestij kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bu sistemin amacı ana hatlarıyla;

 • Çevreyi olumsuz olarak etkileyen unsurların azaltılmasıyla, çevresel performansın artırılması,
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak olası kayıpların azaltılması,
 • Kirlilik yaratabilecek unsurların kontrol altına alınması ve kirliliğin önlenmesi,
 • Girdi malzemelerini ve enerjiyi kontrol ederek tasarruf sağlanması,
 • Personele verilen eğitimler sayesinde çevre bilincinin artırılması,
 • Tüketicilerin çevre ile ilgili sorularına cevap verilerek, bilinçli tüketicilerin artırılmasıdır.

EMELDA çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde...

EMELDA, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanarak, ürün ve hizmetlerde kaliteye öncelik vermekte ve her anlamda sektöre öncülük etmektedir.

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak ve en iyi teknolojiyi kullanarak, çevreye verilebilecek olası kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığı çalışmaları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum ile paylaşmayı,
 • Dahası, bu bilincin yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı,
 • Çevresel duyarlılığı artırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
 • Sürekli gelişen sistemiyle çevreyi koruyan ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayan bir şirket olmayı taahhüt etmektedir.

EMELDA DERİ KONFEKSİYON SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

EMELDA DERİ KONFEKSİYON TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

 • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.
 • Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.
 • Faaliyetlerimizin İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.
 • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘’Önce İnsan ‘’ prensibi ile hareket ederek, Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz. Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

Çocuk İşçilik:

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım:

Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi:

Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Çalışma Saatleri:

Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ücretler ve Ödemeler:

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum:

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak kurallara uygun hareket etmek,

Ayrımcılık:

Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

İletişim:

Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya, takım çalışmasını ve işbirliğini desteklemeye; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı özendirmeye yönelik uygulamaları yürütmeyi,

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi:

Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma:

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Müşterilere Karşı Sorumluluğumuz:

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren müşteri memnuniyeti odaklı anlayış ile, hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmayı; müşterilerimize saygı, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşmayı,

Rüşvet ve Yolsuzluk:

Rüşvet / yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilememesi, etik kuralar çerçevesinde davranılması,

Tedarik Zinciri Yönetimi:

Satın alım faaliyetlerimizde öncelik tanıdığımız tedarikçilerimizin ve fason üretim yaptırdığımız tedarikçilerimizin sosyal uygunluk kuralları dahilindeki uygulamalara dair makul ve yeterli tedbirleri aldığı ve azaltılması gereken zorlukları zamanında tanımlamak için bilgi alışverişinde bulunduğu bir işbirliği yaklaşımını desteklemeyi,

Temsil Edilme Özgürlüğü:

Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği:

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Emelda Deri Konfeksiyon Turizm İnşaat San. ve Dış Tic. A.Ş. standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Çevreye ve insana olan duyarlılığımız işletmemizde üretilen ürünlerimizin işlemleri sırasında göz önümüzde bulundurduğumuz en önemli noktadır.

Dünya standartlarında üretim yapan firmamız sektördeki tüm yenilikleri zamanında takip eden, kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak için hiçbir yatırımdan kaçınmadan imalatını yönlendirmek,

Metal Politikası:

Hammadde girişinden mamul sevkiyatına kadar geçen sürecin tamamının metalden arındırılmasını, çalışanların bu konuda bilinçlenmesini sağlamayı, metal kontrolü için gelişen teknolojiyi takip etmeyi ve gereken ekipmanları temin etmeyi,

Eğitim:

Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,

Çevre:

Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini, çevre politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştirmeyi, çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendirmeyi ve bilinçlendirmeyi, çevresel etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal Kaynakların korunmasını,

Proje:

Toplumuzda ekonomik ve sosyal anlamda ileriye götürecek projeler üretmeyi, geliştirmeyi taahhüt ederiz.